fbpx

Algemene voorwaarden

  1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Ubuntu Sport.

1.3 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite “www.ubuntu-sport.com” van Ubuntu Sport.

1.4 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Ubuntu Sport aangaat.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Ubuntu Sport en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Ubuntu Sport ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Deelnamekosten”: de totale som van de door Ubuntu Sport – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

2. Toepasselijkheid

2.1 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Ubuntu Sport uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.3 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Ubuntu Sport daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ubuntu Sport gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende Ubuntu Sport evenementen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.

3.2 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

3.3 Alle aanbiedingen van Ubuntu Sport zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Betaling

4.1 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.2 Bij niet tijdige betaling behoudt Ubuntu Sport zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 1 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

4.3 Bankoverschrijving: In het inschrijfformulier ziet u alle informatie over de betalingen en rekeninggegevens.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Ubuntu Sport in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan Ubuntu Sport van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5.2 Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbetand van Ubuntu Sport. Hier kunt u zich voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op ‘afmelden’ te klikken.

5.3 De deelnemer stemt toe dat foto’s en video’s gemaakt tijdens het sportkamp door de staf van Ubuntu Sport met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast zullen na ieder kamp deze (door staf gemaakte) sportkampfoto’s op social media (zoals Facebook, Flickr en Instagram) worden gepost.

5.4 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Ubuntu Sport ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Ubuntu Sport nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid van Ubuntu Sport

6.1 Ubuntu Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Ubuntu Sport bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Ubuntu Sport beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6.3 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Ubuntu Sport aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld Ubuntu Sport – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf Ubuntu Sport, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal Ubuntu Sport vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

7.2 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Ubuntu Sport en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Ubuntu Sport

8.1 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 50% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

8.2 Indien Ubuntu Sport door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Ubuntu Sport gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden. De opdrachtgever kan in deze kiezen uit een andere locatie of tijdstip of 100% van het inschrijfgeld retour.

9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Ubuntu Sport wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:

  1. * € 25,00 administratiekosten, waarbij de annulering binnen 14 dagen voor het evenement ontvangen is.
  2. * € 50,00 mocht de deelnemer vanwege een blessure afhaken tijdens het Ubuntu Sport evenement.
  3. * €12,50 administratiekosten, wanneer de annulering is ontvangen is tot 14 dagen voor aanvang van het evenement.

9.2 Bij elke inschrijving wordt € 10,00 annuleringsverzekering in rekening gebracht. Deze verzekering zorgt ervoor dat opdrachtgever verzekerd is om (gedeeltelijk) geld terug te krijgen in het geval dat de opdrachtgever moet annuleren.

10. Betalingsregeling Joekiebal

10.1 De kosten voor 10 weken Joekiebaltraining bedragen € 150,00.

10.2 Nadat de overeenkomst tussen de deelnemer en Ubuntu Sport tot stand komt, wordt er eenmalig € 25,00 afgeschreven. Deze afschrijving geeft recht op deelname aan de eerste Joekiebal training op 28 oktober 2020 en het officiele Joekiebal trainingstenue.

10.3 Op 3 oktober 2020 wordt het resterende bedrag van € 125,00 afgeschreven via een automatische incasso. Indien de deelnemer deze incasso storneerd vervalt het recht op deelname aan de overige Joekiebal trainingen.

10.4 Mocht de deelnemer niet willen deelnemen aan de overige Joekiebal trainingen dient men dit uiterlijk 2 november per email aan info@ubuntu-sport.com aan te geven onder vermelding van het ordernummer, de voornaam en achternaam van de deelnemer(s). De incasso van € 125,00 zal niet worden afgeschreven.

11. Overige bepalingen

11.1 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste kledingmaat. Kleding ruilen is niet meer mogelijk tijdens het Ubuntu Sport evenement.
11.2 Deelnemer verklaart dat hij/zij gezond is en geen medische indicatie heeft om niet verantwoord deel te nemen.